Bimibidetoon giin gdo gikinomaagewin

Bimibidetoon giin gdo gikinomaagewin.

Maagibidoon “Maajitaan” awii maajitaayin nigaanwindwaa e’gikinomojig zhiwe debwewin gikendamowin, inendamowin gagaandanaman dinakimigiziwinan, miinwaa ombendamowin awii baminaashkaman beshigendaman memkaach bwaa nikaaziiyin miishkoons.

E’gikonomaaged naagizowaabmjigan

E’gikinomaagejig, jibwaa maajitaayin gdo gikinomaagewin, mazinaakosan owi e’gikinomaaged naagizowaabmjigan newen giigidang mazinigaansan, makowaabmjiganan, naanaagidowendamowinan, miinwaa nikaaziwinan.

Gaawii debwewin: maanda nikaaziwin dinendaagwod awii nikaaziwaad e’gikonamaagejig awii zhinomowaad e’gikinomaagaazijig zhiwe gikinomaage aajikiniganing gikendamowaad.

E’gikonomaaged naagizowaabmjigan

E’gikinomaagejig, jibwaa maajitaayin gdo gikinomaagewin, mazinaakosan owi e’gikinomaaged naagizowaabmjigan newen giigidang mazinigaansan, makowaabmjiganan, naanaagidowendamowinan, miinwaa nikaaziwinan.